Radio 5

Brak produktów w koszyku.

Regulaminy

REGULAMIN DODAWANIA WIZYTÓWKI FIRMY W KATALOGU FIRM PORTALU WWW.RADIO5.COM.PL

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi „Wizytówka firmy” w Portalu www.radio5.com.pl,
zwanej w dalszej części regulaminu „Wizytówka firmy”.
2. Usługodawcą jest Agencja Reklamowa Radio 5 mieszcząca się pod adresem 16-400 Suwałki, ul.
Bulwarowa 5 zwanym dalej Radio 5.
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Radiu 5 świadczenie usługi Wizytówka firmy
poprzez wysłanie formularza „Dodaj wizytówkę firmy”.
4. Usługa Wizytówka firmy to usługa polegająca na utrzymaniu wpisu Klienta w części serwisu
www.radio5.com.pl zwanej „Katalog firm”.
5. Wysyłając formularz „Dodaj wizytówkę firmy” Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości
Regulamin.
6. Radio 5 zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.
Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu
dostępna jest na stronie www.radio5.com.pl.
II. Obowiązek przestrzegania prawa
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr
osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za
sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez Radio 5 informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie
z Regulaminem lub z przepisami prawa, Radio 5 ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia
jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Dane kontaktowe Klientów serwisu Katalog firm www.radio5.com.pl służą do nawiązania kontaktu
z Klientem w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób,
a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
III. Treść Wizytówek firm
1. Zabrania się dodawania Wizytówek firmy, które:
– naruszają prawo,
– naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
– naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
– mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź
nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej
kategorii,
– mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum
internetowym,
– zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Radia 5 lub
www.radio5.com.pl.
2. W przypadku stwierdzenia, że treść Wizytówki firmy narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
Radio 5 zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej Wizytówki firmy.
IV. Zamawianie usługi Wizytówka firmy
1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „Dodaj wizytówkę firmy”.
2. Publikacja Wizytówki firmy dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu
„Dodaj wizytówkę firmy”.
3. Wizytówka firmy publikowana jest w dziale Katalog firm www.radio5.com.pl przez okres 365 dni.
4. Po wysłaniu formularza i dodaniu Wizytówki firmy nie ma możliwości jej edycji.
5. Aby skasować płatne Wizytówkę Firmy należy wysłać na adres reklama.suwalki@radio5.com.pl prośbę
o skasowanie Wizytówki firmy zawierającą pełne dane Wizytówki firmy, który chcemy skasować.
6. Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego w Wizytówce firmy pozwalającego na bezpośrednią
identyfikację Klienta.
V. Cennik Katalogu firm i sposoby płatności
1. Wizytówki firmy są płatne.
2. Koszt dodania Wizytówki Firmy to 123,00 zł z VAT.
3. Z płatności mogą korzystać Klienci, mający pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Instytucja finansową odpowiadającą za bezpieczne i rozliczanie płatności przelewem jest firma PayPro
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem portalu
www.przelewy24.pl.
6. Usługodawca nie odpowiada za błędy w przeprowadzonych transakcjach.
VI. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Radio 5 usługi Wizytówka
firmy.
2. Radio 5 ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, bez prawa zwrotu
wniesionej opłaty, jeżeli:
– Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
– Klient będzie korzystał z usługi Wizytówka firmy niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi
parametrami,
– Klient będzie działał na szkodę innych Klientów Radia 5 i www.radio5.com.pl lub użytkowników sieci
Internet.
VII. Obowiązki i odpowiedzialność www.radio5.com.pl
1. Radio 5 zobowiązany jest do świadczenia usługi Wizytówka firmy w pełnym zakresie z należytą
starannością. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
2. Radio 5 zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu
usługi Wizytówka firmy w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
3. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m. in. w wyniku:
– braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
– klęsk żywiołowych,
– nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
– wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty
trzecie.
4. Radio 5 nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do usług Wizytówka firmy przez osoby
nieupoważnione na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwycenia danych dostępowych.
5. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Wizytówkach firmy.
6. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
7. Odpowiedzialność Radia 5 jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez
Klienta.
VIII. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać
przesłana Radiu 5 w formie wiadomości e-mail na adres reklama.suwalki@radio5.com.pl i określać:
– dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Katalogu firm,
– dane Wizytówki firmy umożliwiające jego identyfikację (link do Wizytówki firmy)
– zarzuty Klienta,
– okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Radio 5 obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie
w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją
załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na
rzecz Radio 5 przez podmioty, za które Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności, Radio 5 przesyła w terminie 7
dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
IX. Postanowienia końcowe
1. Do umowy pomiędzy Klientem a Radio 5 zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do
przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Radio 5, którym nie uda się zapobiec
w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Suwałkach.
3. Radio 5 zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień
umowy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2021 r

 

REGULAMIN DODAWANIA OGŁOSZEŃ NA PORTALU WWW.RADIO5.COM.PL

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi „Ogłoszenia” w Portalu www.radio5.com.pl, zwanej
w dalszej części regulaminu „Ogłoszenia”.
2. Usługodawcą jest Agencja Reklamowa Radio 5 mieszcząca się pod adresem 16-400 Suwałki, ul.
Bulwarowa 5 zwanym dalej Radio 5.
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Radiu 5 świadczenie usługi Ogłoszenie poprzez
wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
4. Usługa Ogłoszenie to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części serwisu
www.radio5.com.pl zwanej „Ogłoszenia”.
5. Wysyłając formularz „Dodaj Ogłoszenie” Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
6. Radio 5 zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.
Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu
dostępna jest na stronie www.radio5.com.pl.
II. Obowiązek przestrzegania prawa
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr
osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za
sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez Radio 5 informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie
z Regulaminem lub z przepisami prawa, Radio 5 ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia
jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Dane kontaktowe Klientów serwisu Ogłoszenia www.radio5.com.pl służą do nawiązania kontaktu
z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób,
a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
III. Treść Ogłoszeń
1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:
– naruszają prawo,
– naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
– naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
– mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź
nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej
kategorii,
– mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum
internetowym,
– zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Radia 5 lub
www.radio5.com.pl.
2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza
postanowienia niniejszego regulaminu, Radio 5 zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
IV. Zamawianie usługi Ogłoszenie – bezpłatnie
1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
2. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu „Dodaj
ogłoszenie”.
3. Ogłoszenie publikowane jest w dziale Ogłoszenia www.radio5.com.pl przez okres 30 dni.
4. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia nie ma możliwości jego edycji.
5. Aby skasować bezpłatne Ogłoszenie należy wysłać na adres reklama.suwalki@radio5.com.pl prośbę
o skasowanie Ogłoszenia zawierającą pełne dane ogłoszenia oraz datę dodania ogłoszenia, które chcemy
skasować.
6. Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego w ogłoszeniu drobnym pozwalającego na
bezpośrednią identyfikację Klienta.
V. Zamawianie usługi Ogłoszenie – odpłatnie
1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
2. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu „Dodaj
ogłoszenie”.
3. Ogłoszenie publikowane jest w dziale Ogłoszenia www.radio5.com.pl przez okres 30 dni.
4. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia nie ma możliwości jego edycji.
5. Aby skasować płatne Ogłoszenie należy wysłać na adres reklama.suwalki@radio5.com.pl prośbę
o skasowanie Ogłoszenia zawierającą pełne dane ogłoszenia oraz datę dodania ogłoszenia, które chcemy
skasować.
6. Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego w ogłoszeniu pozwalającego na bezpośrednią
identyfikację Klienta.
VI. Cennik Ogłoszeń i sposoby płatności
1. Ogłoszenia bez wyróżnienia są bezpłatne.
2. Ogłoszenie wyróżnione są płatne. Koszt dodania takiego ogłoszenia to 24,60 zł z VAT.
3. Z płatności mogą korzystać Klienci, mający pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Instytucja finansową odpowiadającą za bezpieczne i rozliczanie płatności przelewem jest firma PayPro
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem portalu
www.przelewy24.pl.
6. Usługodawca nie odpowiada za błędy w przeprowadzonych transakcjach.
VII. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Radio 5 usługi Ogłoszenie.
2. Radio 5 ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, bez prawa zwrotu
wniesionej opłaty, jeżeli:
– Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
– Klient będzie korzystał z usługi Ogłoszenie niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
– Klient będzie działał na szkodę innych Klientów Radia 5 i www.radio5.com.pl lub użytkowników sieci
Internet.
VIII. Obowiązki i odpowiedzialność www.radio5.com.pl
1. Radio 5 zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia w pełnym zakresie z należytą starannością.
Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących
po stronie innych podmiotów.
2. Radio 5 zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu
usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
3. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m. in. w wyniku:
– braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
– klęsk żywiołowych,
– nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
– wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty
trzecie.
4. Radio 5 nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do usług Ogłoszenia przez osoby nieupoważnione
na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwycenia danych dostępowych.
5. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach.
6. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
7. Odpowiedzialność Radia 5 jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez
Klienta.
IX. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać
przesłana Radiu 5 w formie wiadomości e-mail na adres reklama.suwalki@radio5.com.pl i określać:
– dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Ogłoszeń,
– dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (ID ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
– zarzuty Klienta,
– okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Radio 5 obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie
w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją
załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na
rzecz Radio 5 przez podmioty, za które Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności, Radio 5 przesyła w terminie 7
dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
X. Postanowienia końcowe
1. Do umowy pomiędzy Klientem a Radio 5 zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do
przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Radio 5, którym nie uda się zapobiec
w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Suwałkach.
3. Radio 5 zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień
umowy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2021 r.