Radio 5

Brak produktów w koszyku.

Regulamin – katalog firm

REGULAMIN DODAWANIA WIZYTÓWKI FIRMY W KATALOGU FIRM
PORTALU WWW.RADIO5.COM.PL
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi „Wizytówka firmy” w Portalu www.radio5.com.pl,
zwanej w dalszej części regulaminu „Wizytówka firmy”.
2. Usługodawcą jest Agencja Reklamowa Radio 5 mieszcząca się pod adresem 16-400 Suwałki, ul. Bulwarowa 5, NIP 8441015526, Regon 790205687, zwanym dalej Radio 5.
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Radiu 5 świadczenie usługi Wizytówka firmy
poprzez wysłanie formularza „Dodaj wizytówkę firmy”.
4. Usługa Wizytówka firmy to usługa polegająca na utrzymaniu wpisu Klienta w części serwisu
www.radio5.com.pl zwanej „Katalog firm”.
5. Wysyłając formularz „Dodaj wizytówkę firmy” Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości
Regulamin.
6. Radio 5 zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.
Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu
dostępna jest na stronie www.radio5.com.pl.
II. Obowiązek przestrzegania prawa
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr
osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za
sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez Radio 5 informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie
z Regulaminem lub z przepisami prawa, Radio 5 ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia
jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Dane kontaktowe Klientów serwisu Katalog firm www.radio5.com.pl służą do nawiązania kontaktu
z Klientem w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób,
a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
III. Treść Wizytówek firm
1. Zabrania się dodawania Wizytówek firmy, które:
– naruszają prawo,
– naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
– naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
– mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź
nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej
kategorii,
– mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum
internetowym,
– zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Radia 5 lub
www.radio5.com.pl.
2. W przypadku stwierdzenia, że treść Wizytówki firmy narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
Radio 5 zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej Wizytówki firmy.
IV. Zamawianie usługi Wizytówka firmy
1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „Dodaj wizytówkę firmy”.
2. Publikacja Wizytówki firmy dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu
„Dodaj wizytówkę firmy”.
3. Wizytówka firmy publikowana jest w dziale Katalog firm www.radio5.com.pl przez okres 365 dni.
4. Po wysłaniu formularza i dodaniu Wizytówki firmy nie ma możliwości jej edycji.
5. Aby skasować płatne Wizytówkę Firmy należy wysłać na adres reklama.suwalki@radio5.com.pl prośbę
o skasowanie Wizytówki firmy zawierającą pełne dane Wizytówki firmy, który chcemy skasować.
6. Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego w Wizytówce firmy pozwalającego na bezpośrednią
identyfikację Klienta.
V. Cennik Katalogu firm i sposoby płatności
1. Wizytówki firmy są płatne.
2. Koszt dodania Wizytówki Firmy to 123,00 zł z VAT.
3. Z płatności mogą korzystać Klienci, mający pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Instytucja finansową odpowiadającą za bezpieczne i rozliczanie płatności przelewem jest firma PayPro
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem portalu
www.przelewy24.pl.
6. Usługodawca nie odpowiada za błędy w przeprowadzonych transakcjach.
VI. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Radio 5 usługi Wizytówka
firmy.
2. Radio 5 ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, bez prawa zwrotu
wniesionej opłaty, jeżeli:
– Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
– Klient będzie korzystał z usługi Wizytówka firmy niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi
parametrami,
– Klient będzie działał na szkodę innych Klientów Radia 5 i www.radio5.com.pl lub użytkowników sieci
Internet.
VII. Obowiązki i odpowiedzialność www.radio5.com.pl
1. Radio 5 zobowiązany jest do świadczenia usługi Wizytówka firmy w pełnym zakresie z należytą
starannością. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
2. Radio 5 zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu
usługi Wizytówka firmy w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
3. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m. in. w wyniku:
– braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
– klęsk żywiołowych,
– nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
– wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty
trzecie.
4. Radio 5 nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do usług Wizytówka firmy przez osoby
nieupoważnione na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwycenia danych dostępowych.
5. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Wizytówkach firmy.
6. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
7. Odpowiedzialność Radia 5 jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez
Klienta.
VIII. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać
przesłana Radiu 5 w formie wiadomości e-mail na adres reklama.suwalki@radio5.com.pl i określać:
– dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Katalogu firm,
– dane Wizytówki firmy umożliwiające jego identyfikację (link do Wizytówki firmy)
– zarzuty Klienta,
– okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Radio 5 obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie
w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją
załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na
rzecz Radio 5 przez podmioty, za które Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności, Radio 5 przesyła w terminie 7
dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

IX. Odstąpienie

1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. W tym celu należy przesłać na adres e-mail reklama.suwalki@radio5.com.pl oświadczenie.

2. Jeśli Klient skorzystał z możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Radio 5 zobowiązane jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty proporcjonalnej.

X. Postanowienia końcowe
1. Do umowy pomiędzy Klientem a Radio 5 zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do
przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Radio 5, którym nie uda się zapobiec
w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Suwałkach.
3. Radio 5 zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień
umowy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2021 r