Radio 5

Brak produktów w koszyku.

Regulamin – ogłoszenia

REGULAMIN DODAWANIA OGŁOSZEŃ NA PORTALU WWW.RADIO5.COM.PL
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi „Ogłoszenia” w Portalu www.radio5.com.pl, zwanej
w dalszej części regulaminu „Ogłoszenia”.
2. Usługodawcą jest Agencja Reklamowa Radio 5 mieszcząca się pod adresem 16-400 Suwałki, ul. Bulwarowa 5, NIP 8441015526, Regon 790205687, zwanym dalej Radio 5.
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Radiu 5 świadczenie usługi Ogłoszenie poprzez
wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
4. Usługa Ogłoszenie to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części serwisu
www.radio5.com.pl zwanej „Ogłoszenia”.
5. Wysyłając formularz „Dodaj Ogłoszenie” Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
6. Radio 5 zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.
Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu
dostępna jest na stronie www.radio5.com.pl.
II. Obowiązek przestrzegania prawa
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr
osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za
sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez Radio 5 informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie
z Regulaminem lub z przepisami prawa, Radio 5 ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia
jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Dane kontaktowe Klientów serwisu Ogłoszenia www.radio5.com.pl służą do nawiązania kontaktu
z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób,
a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
III. Treść Ogłoszeń
1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń, które:
– naruszają prawo,
– naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
– naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
– mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź
nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej
kategorii,
– mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum
internetowym,
– zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla Radia 5 lub
www.radio5.com.pl.
2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza
postanowienia niniejszego regulaminu, Radio 5 zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
IV. Zamawianie usługi Ogłoszenie – bezpłatnie
1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
2. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu „Dodaj
ogłoszenie”.
3. Ogłoszenie publikowane jest w dziale Ogłoszenia www.radio5.com.pl przez okres 30 dni.
4. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia nie ma możliwości jego edycji.
5. Aby skasować bezpłatne Ogłoszenie należy wysłać na adres reklama.suwalki@radio5.com.pl prośbę
o skasowanie Ogłoszenia zawierającą pełne dane ogłoszenia oraz datę dodania ogłoszenia, które chcemy
skasować.
6. Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego w ogłoszeniu drobnym pozwalającego na
bezpośrednią identyfikację Klienta.
V. Zamawianie usługi Ogłoszenie – odpłatnie
1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza „Dodaj ogłoszenie”.
2. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu „Dodaj
ogłoszenie”.
3. Ogłoszenie publikowane jest w dziale Ogłoszenia www.radio5.com.pl przez okres 30 dni.
4. Po wysłaniu formularza i dodaniu Ogłoszenia nie ma możliwości jego edycji.
5. Aby skasować płatne Ogłoszenie należy wysłać na adres reklama.suwalki@radio5.com.pl prośbę
o skasowanie Ogłoszenia zawierającą pełne dane ogłoszenia oraz datę dodania ogłoszenia, które chcemy
skasować.
6. Prośba musi być wysłana z adresu e-mail podanego w ogłoszeniu pozwalającego na bezpośrednią
identyfikację Klienta.
VI. Cennik Ogłoszeń i sposoby płatności
1. Ogłoszenia bez wyróżnienia są bezpłatne.
2. Ogłoszenie wyróżnione są płatne. Koszt dodania takiego ogłoszenia to 24,60 zł z VAT.
3. Z płatności mogą korzystać Klienci, mający pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Instytucja finansową odpowiadającą za bezpieczne i rozliczanie płatności przelewem jest firma PayPro
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem portalu
www.przelewy24.pl.
6. Usługodawca nie odpowiada za błędy w przeprowadzonych transakcjach.
VII. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Radio 5 usługi Ogłoszenie.
2. Radio 5 ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, bez prawa zwrotu
wniesionej opłaty, jeżeli:
– Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
– Klient będzie korzystał z usługi Ogłoszenie niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
– Klient będzie działał na szkodę innych Klientów Radia 5 i www.radio5.com.pl lub użytkowników sieci
Internet.
VIII. Obowiązki i odpowiedzialność www.radio5.com.pl
1. Radio 5 zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia w pełnym zakresie z należytą starannością.
Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących
po stronie innych podmiotów.
2. Radio 5 zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu
usługi Ogłoszenia w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
3. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m. in. w wyniku:
– braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
– klęsk żywiołowych,
– nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
– wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty
trzecie.
4. Radio 5 nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do usług Ogłoszenia przez osoby nieupoważnione
na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwycenia danych dostępowych.
5. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach.
6. Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
7. Odpowiedzialność Radia 5 jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez
Klienta.
IX. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać
przesłana Radiu 5 w formie wiadomości e-mail na adres reklama.suwalki@radio5.com.pl i określać:
– dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Ogłoszeń,
– dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (ID ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
– zarzuty Klienta,
– okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Radio 5 obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie
w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją
załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na
rzecz Radio 5 przez podmioty, za które Radio 5 nie ponosi odpowiedzialności, Radio 5 przesyła w terminie 7
dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

X. Odstąpienie

1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. W tym celu należy przesłać na adres e-mail reklama.suwalki@radio5.com.pl oświadczenie.

2. Jeśli Klient skorzystał z możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Radio 5 zobowiązane jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty proporcjonalnej.

XI. Postanowienia końcowe
1. Do umowy pomiędzy Klientem a Radio 5 zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do
przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Radio 5, którym nie uda się zapobiec
w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Suwałkach.
3. Radio 5 zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień
umowy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2021 r.